Договір

 

 

 

 

ДОГОВІР
про надання послуг

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 1. За цим Договором Виконавець забов’язується надати Замовнику комплекс послуг з реєстрації та підтримки наступного приватного доменного імені, а саме:

 

domain.ck.ua

 

а Замовник забов’язується прийняти та оплатити ці послуги.

1.2. Під комплексом послуг з реєстрації та підтримки доменного імені мається на увазі:

   1. Реєстрація Замовника у спеціалізованих базах даних.

   2. Підготовка заявки на реєстрацію та зміну даних про доменне ім’я і відправка її для подальшої обробки згідно з діючим Регламентом публічного домену.

   3. Створення файлу доменної зони та розміщення його на DNS-серверах Виконавця.

   4. Надсилання та моніторинг обробки заявки.

   5. Реєстрація доменного імені.

   6. Зміна даних про доменне ім’я на протязі терміну дії цього Договору.

   7. Підтримка доменного імені на DNS-серверах Виконавця на протязі терміну дії цього Договору.

   8. Надання Замовнику необхідного технічного та консультаційного супроводу з питань, пов’язаних з делегуванням та функціонуванням доменних імен.

1.3. При виконанні цього Договору:

   1. Замовник підтверджує, що наскільки йому відомо, ні делегування йому доменного імені, ні спосіб прямого чи непрямого використання цього доменного імені не порушує прав та законних інтересів третіх осіб, в тому числі прав інтелектуальної власності.

   2. Замовник погоджується з тим, що інформація про себе, надана ним Виконавцю з метою делегування доменного імені, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною. Замовник зобов’язується своєчасно повідомляти Виконавця про всі та будь-які зміни цієї інформації, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну делегування доменного імені.

   3. Недодержання Замовником умов, передбачених у п.1.3.2 цього Договору, є грубим порушенням істотних умов Договору і є підставою для розірвання Договору за ініціативою Виконавця.

   4. Замовник погоджується з тим, що вся надана ним Виконавцю з метою делегування доменного імені інформація буде постійно зберігатись в Реєстраційних базах відповідних доменів, а її актуальний стан буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.

   5. Замовник погоджується з тим, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка надається ним Виконавцю та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені, а також, що він знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.

 

2. ПОРЯДОК ДЕЛЕГУВАННЯ ДОМЕННОГО ІМЕНІ

 

  1. Кількість доменних імен, які можуть реєструватися Замовником, необмежена.

  2. Для реєстрації доменного імені Замовником направляється заява із зазначенням потрібних даних у вільній формі на контактну адресу Виконавця.

  3. Реєстрація або перереєстрація доменного імені відбувається протягом трьох робочих днів з моменту перерахування Замовником суми коштів згідно акту виконаних робіт, наданого Виконавцем.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

 

  1. В процесі реєстрації та делегування доменного імені Сторони зобов’язуються дотримуватися діючих Правил домену .UA, Регламенту публічного домену та Регламенту публічного Інтернет-сервісу WHOIS.

 

 

  1. Виконавець зобов’язується:

 

   1. Надавати Замовнику послуги згідно п. 1.2.

   2. У разі розірвання цього Договору та переходу доменного імені до обслуговування іншим реєстратором не відміняти делегування такого доменного імені.

  1. Замовник забов’язується:

   1. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця згідно п. 1.2 цього Договору.

   2. У разі розірвання цього Договору та переходу доменного імені, делегованого Замовнику, до обслуговування іншим реєстратором повідомити про це Виконавця не менше ніж за 10 календарних днів та провести, у разі наявності, погашення заборгованості за надання послуг з реєстрації та делегування доменного імені в повному обсязі.

 

4. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

 

  1. Вартість послуг з реєстрації, перереєстрації та підтримки приватного доменного імені визначається згідно з тарифами Виконавця на момент здійснення розрахунків. На момент підписання цього Договору вартість реєстрації та підтримки одного доменного імені протягом одного календарного року складає 72 грн. 00 коп. (сімдесят дві грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 12 грн. 00 коп.

  2. Загальна сума цього Договору на рік складає 72 грн. 00 коп. (сімдесят дві грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 12 грн. 00 коп.

  3. Оплата послуг Виконавця здійснюється виключно на умовах оплати за фактично надані послуги шляхом безготівкових перерахунків на поточний рахунок Виконавця на підставі акту виконаних робіт, наданого Виконавцем.

  4. У разі невиконання умов оплати послуг згідно пп. 4.1, 4.2, 4.3 Виконавець має право призупинити надання послуг.

 

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН

 

5.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за цим Договором Сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

  1. У разі невиконання (неналежного виконання) зобов’язань за цим Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням (неналежним виконанням) прямі збитки.

  2. Кожна із Сторін звільняється від вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання кожного зі своїх зобов’язань за даним Договором, якщо буде доведено, що це відбулося з незалежних від неї причин та ці причини не могли бути прийняті в розрахунок заздалегідь.

  3. Виконавець не несе вiдповiдальностi за зміст інформації, переданої, прийнятої або розміщеної Замовником в інформаційних комп’ютерних мережах, в тому числі у World Wide Web, якщо ця інформація не виходить безпосередньо від Виконавця.

  4. Виконавець не несе вiдповiдальностi за можливі порушення прав та законних інтересів третіх осіб внаслідок неналежного використання доменного імені та/або внаслідок розміщення в Реєстраційній базі домену .UA недостовірної інформації про Замовника та доменне ім’я.

  5. Виконавець не несе вiдповiдальностi за можливі проблеми у функціонуванні доменного імені, делегованого Замовнику, у разі розміщення файлів відповідної доменної зони на DNS-серверах третіх осіб.

 

6. ФОРС-МАЖОР

 

  1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), включаючи дії державних органів України, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, пожежі, повені, iншi стихійні лиха, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань за цим Договором на час дії зазначених обставин.

  2. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір i не несе вiдповiдальностi за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 15 (п’ятнадцять) днів до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торговельно-промисловою Палатою України.

  3. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від відшкодування ним витрат Виконавця, пов’язаних з виконанням останнім своїх зобов’язань за цим Договором до виникнення форс-мажорних обставин.

 

7. ТЕРМIН ДIЇ ДОГОВОРУ

 

  1. Цей Договір набуває чинності від дати його підписання та діє до 31 грудня 2013 року.

  2. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін, а також у судовому порядку за позовом однієї із Сторін у разі невиконання (неналежного виконання) іншою Стороною зобов’язань за цим Договором.

 

 

8. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРIВ

 

  1. Спори, що виникають між Сторонами у зв’язку з виконанням, дією та/або тлумаченням цього Договору, підлягають розв’язанню шляхом переговорів та відповідно до порядку, передбаченого діючими Правилами домену .UA.

  2. У разі неможливості розв’язання спорів шляхом переговорів, Сторони діють у порядку, встановленому чинним законодавством України.

  3. По всім питанням, що неврегульовані даним Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

 

9. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СТОРІН

 

  1. Виконавець є платником єдиного податку .

  2. Замовник не є платником податку на прибуток підприємств.

 

10. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Договору будуть дійсними лише у випадку, якщо вони виконані у письмовому вигляді та підписані уповноваженими представниками Сторін.

  2. Всі додатки та Додаткові Угоди до цього Договору є його невід’ємними частинами.

  3. Цей Договір складено українською мовою, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН